Share

Produced by:

SUT I … GREU PELI HADAU O BAPUR GWASTRAFF

Mae gwenyn a phryfed peillio eraill yn hanfodol i’r bwyd rydyn ni’n ei fwyta, gan roi bywyd i gynnyrch fel pys, tomatos a mefus. Ond mae’r creaduriaid bach rhyfeddol yma’n diflannu yn y DU. Un rheswm am hyn yw colli dolydd blodau gwyllt, y maen nhw’n dibynnu arnyn nhw am fwyd.

Fe alli di fwydo gwenyn a phryfed peillio eraill ar dy ddarn o dir drwy blannu peli hadau blodau gwyllt – fe alli di eu plannu yn dy ardd hefyd neu mewn bocs ffenest. Maen nhw’n hawdd eu gwneud ac fe all unrhyw un gymryd rhan.

BETH FYDD EI ANGEN:

  • Papur gwastraff – mae hen bapurau newydd, hancesi papur a phapur wedi’i ailgylchu’n gweithio’n dda. Paid â defnyddio papur sgleiniog (fel y bwydlenni pizza sy’n dod drwy’r post).
  • Hadau blodau gwyllt brodorol: mae Glas yr Ŷd, Llygad-llo Mawr a Phabi yn gymysgedd da. Ymysg y mathau eraill y gallet ti eu defnyddio mae Lafant, Cribau San Ffraid, Ffacbys, Bysedd y Cŵn, Persli, Meillion Coch neu Drwyn y Llo.
  • Pinsied neu dri o bowdwr chilli (i gadw gwlithod draw) a sinamon (i stopio microbau niweidiol).
  • Dŵr.
  • Bowlen ar gyfer cymysgu’r peli hadau, a chadach a rhidyll i’w draenio nhw.

PETHAU I’W GWNEUD A PHEIDIO Â’U GWNEUD GYDA PHELI HADAU

Cofia …

  • Rhaid eu taflu nhw ar ddarn o bridd neu blanhigyn mewn pot.
  • Cofio eu dyfrio yn ystod cyfnodau sych.
  • Rhannu dy ddarn o dir ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #backyardnature

Paid â …

  • Taflu’r peli i ardaloedd wedi gordyfu.
  • Taflu’r peli yng nghefn gwlad.

Get In Touch

Want to get involved with Backyard Nature? We’re always looking for new partners, supporters and events. Please fill in the form below and we’ll be in touch soon.